print

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure in het kort?

Niet elke echtscheiding verloopt op dezelfde wijze. Soms schakelen beide partners een eigen advocaat in, soms wordt gekozen voor een gezamenlijke advocaat en ook het inschakelen van een mediator komt regelmatig voor.

Toch moet in alle gevallen aan de rechtbank gevraagd worden om het huwelijk officieel te ontbinden. Hiervoor zal een advocaat een schriftelijk verzoek moeten indienen bij de rechtbank.

Ook al verlopen niet alle echtscheidingen op dezelfde wijze, in het algemeen zal een echtscheidingstraject in een aantal stappen verlopen:

Stap 1 - gesprekken en afspraken tussen partners

Een echtscheiding begint meestal met een aantal gesprekken tussen beide partners. Vaak wordt geprobeerd om in onderling overleg al een aantal basisafspraken te maken. Hoe gaan we precies uit elkaar? Hoe verdelen we onze bezittingen? Wat gebeurt er met de kinderen? Zou er alimentatie betaald moeten worden? Wat moet er met de echtelijke woning gebeuren? Zijn er schulden?

Soms worden er al een aantal concrete afspraken gemaakt, soms gaat het om wensen die later bij de in te schakelen advocaat of adviseur op haalbaarheid worden besproken.

Stap 2 - keuze van adviseur en inventarisatie

Nadat een aantal wensen of vragen zijn opgesteld, komt vrij snel de vraag op: welke adviseur gaan we inschakelen? En: schakelt ieder zijn of haar eigen adviseur in of kiezen we een gezamenlijke adviseur?
Het spreekt voor zich dat van een gezamenlijke adviseur alleen sprake kan zijn als de verstandhouding tussen partijen nog redelijk goed is en er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Besluit u om samen één adviseur in te schakelen, bedenk dan wel dat deze adviseur zich in principe zal moeten terugtrekken als tijdens de procedure blijkt dat u er in onderling overleg toch niet uitkomt.

Daarnaast moet er ook een keuze gemaakt worden over het type adviseur: een advocaat, een mediator of wellicht een notaris of andere adviseur? Alle adviseurs die verbonden zijn aan Scheidingsinformatie.nl zijn advocaat (en soms ook mediator) en hebben ruime ervaring op het gebied van het familierecht.

Stap 3 - advies adviseur en onderhandeling

Als de adviseur eenmaal gekozen is, zal hij of zij uw wensen en vragen bespreken en met een realistisch advies komen. Daarbij zullen zaken als de verdeling van het vermogen, eventuele partneralimentatie en regelingen voor de kinderen (omgang, gezag, alimentatie) zeker aan bod komen.

Uiteraard kan dit advies aangepast worden en zal er vaak nog de nodige onderhandeling tussen beide partners plaatsvinden. Na afloop hiervan zullen de definitieve afspraken worden vastgelegd in een aantal documenten: het echtscheidingsconvenant en (als er kinderen zijn) het ouderschapsplan.

Stap 4 - echtscheidingsverzoek naar rechtbank

Een advocaat zal een officieel echtscheidingsverzoek naar de rechtbank sturen. Dit verzoek kan namens beide partners gezamenlijk worden ingediend, maar kan ook namens een van beide partners worden gedaan.

In het verzoekschrift zal de advocaat de rechtbank vragen om de echtscheiding uit te spreken. Daarnaast kan de rechter in dit verzoekschrift ook gevraagd worden om een uitspraak te doen over partneralimentatie, kinderalimentatie, de verdeling van de gemeenschap en het gezag en de omgang met kinderen.

Een verzoekschrift kan gezamenlijk (namens beide partners) worden ingediend, maar kan ook eenzijdig (door een van beide partners) worden ingediend. Als er sprake is van een eenzijdig verzoekschrift, dan krijgt de andere partner van de rechtbank de gelegenheid om schriftelijk te reageren door middel van het indienen van een verweerschrift. Als dit verweerschrift door de rechtbank ontvangen is, zal er een zitting worden ingepland. Tijdens deze zitting zullen alle zaken rondom de echtscheiding besproken worden. Enkele weken na deze zitting zal de rechtbank schriftelijk uitspraak doen.

Stap 5 - afgifte beschikking en inschrijving beschikking in registers burgerlijke stand

De rechtbank stuurt de uitspraak (in vakjargon: de beschikking) naar de advocaat (of naar beide advocaten). Daarmee is de echtscheiding nog niet definitief. De beschikking moet nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas als de echtscheiding is ingeschreven zijn partijen gescheiden. Mocht de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan blijven partijen gehuwd.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Bel de Scheidingslijn op 085 - 018 9057. Wij helpen u dezelfde dag. 

« Terug naar overzicht artikelen