print

Wrakingsverzoek rechter vanwege echtscheiding zonder ouderschapsplan

news visual

30-01-2012

Een Rotterdamse rechter die in een echtscheidingsprocedure, ondanks het ontbreken van een ouderschapsplan, voornemens was om de echtscheiding uit te spreken, werd door de advocaat van de man geconfronteerd met een wrakingsverzoek.

Rechter moet onafhankelijk en onpartijdig zijn

Het indienen van een wrakingsverzoek is een zwaar middel dat door een advocaat kan worden ingezet op het moment dat hij van mening is dat de rechter niet onafhankelijk en onpartijdig optreedt. Na een wrakingsverzoek moet de behandeld rechter zich (tijdelijk) terugtrekken en moeten een aantal andere rechters, de zogenaamde wrakingskamer, het verzoek tot wraking beoordelen.

In deze zaak ging het om een heftige echtscheidingsprocedure waarbij de man en vrouw elkaar flink in de haren vlogen. Tijdens de zitting waren er een aantal uitspraken door de behandelende (vrouwelijke) rechter gedaan waaraan de man en zijn advocaat zich hevig hadden geïrriteerd. Direct na de zitting besloot de advocaat van de man per fax een wrakingsverzoek in te dienen.

‘Doet u wel vaker familiezaken?'

De advocaat van de man voerde ter onderbouwing van zijn wrakingsverzoek een aantal omstandigheden aan:

  • De rechter nam op de zitting steeds wisselende standpunten in over de vraag of zij de echtscheiding zou uitspreken ondanks het ontbreken van een ouderschapsplan.
  • De rechter gaf de man geen gelegenheid om te bewijzen dat de vrouw al met een ander samenwoonde (waardoor de alimentatieplicht van de man zou komen te vervallen).
  • De rechter vroeg de advocaat of hij wel vaker familiezaken deed en of hij wel lid was van de vFAS (een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in familiezaken).


Er komt een speciale (wrakings)zitting en daar krijgt ook de behandelende rechter de kans om toelichting te geven op hetgeen zich tijdens de eerdere zitting heeft afgespeeld. Mede op basis van deze toelichting en naar aanleiding van het proces-verbaal dat tijdens die vorige zitting is opgemaakt, komt de wrakingskamer tot de conclusie dat het wrakingsverzoek moet worden afgewezen.

...zwaarwegende aanwijzingen van vooringenomenheid...

De wrakingskamer stelt allereerst vast dat een rechter vermoed wordt onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen 'die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.' Kort samengevat: heeft de rechter zich dusdanig gedragen dat de betreffende partij mocht twijfelen aan de onpartijdigheid van de rechter?

Volgens de wrakingskamer is dit laatste niet het geval. De rechter heeft zich op de zitting zoveel mogelijk laten leiden door het belang van de minderjarige kinderen en wilde voorkomen dat deze kinderen als gevolg van de echtscheiding van hun ouders onherstelbare schade zouden oplopen.

Rechter stond juist open voor argumenten van beide partijen

Dat de rechter tijdens de zitting verschillende gevolgen heeft verbonden aan het ontbreken van een ouderschapsplan is geen teken van vooringenomenheid, maar laat juist zien dat de rechter openstond voor de argumenten van beide partijen.

De man is er verder op gewezen dat het bewijs dat hij wilde aanvoeren voor het feit dat zijn vrouw met iemand anders samenwoonde ‘als ware zij gehuwd' erg mager was. Dit bewijs zou volgens de man bestaan uit een aantal sms-berichten en het doen horen van zijn schoonvader als getuige. De opmerking van de rechter over deze kwestie (‘U kent de rechtspraak daarover.') leidt evenmin tot de conclusie dat de rechter onpartijdig zou zijn geweest.

Tot slot staat de wrakingskamer stil bij de (vermeende) opmerkingen van de rechter over het gebrek aan kennis en ervaring bij de advocaat van de man over familierechtzaken. Hierover meldt de wrakingskamer dat op zich niet duidelijk is waarom de rechter deze vragen heeft gesteld, maar dat ook deze opmerkingen geen zwaarwegende aanwijzing vormen om aan te nemen dat de rechter vooringenomen was.

Het wrakingsverzoek wordt dan ook afgewezen.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.