print

Nieuwe berekeningswijze van kinderalimentatie

news visual

05-04-2013

Bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie zijn twee zaken van cruciaal belang: de behoefte van het kind (of de kinderen) en de draagkracht van de ouder die de alimentatie moet betalen. Sinds 1 april jl. wordt de draagkracht van de betalende ouder anders berekend.

Per 1 januari 2013 vond er ook al een wijziging plaats in de berekening van kinderalimentatie omdat er vanaf die datum ook rekening wordt gehouden met het kindgebonden budget. Sinds 1 april jl. heeft er een nog ingrijpender wijziging rondom de berekening van kinderalimentatie plaatsgevonden.

Draagkracht van ouder wordt abstract bepaald aan hand van draagkrachttabel 

Om te bepalen hoeveel kinderalimentatie een ouder zou kunnen betalen (het berekenen van de draagkracht) werd tot 1 april jl. een concrete berekening gemaakt van inkomsten en lasten van de betreffende ouder. Vanaf 1 april jl. wordt deze draagkracht vastgesteld aan de hand van een draagkrachttabel. Geen concrete, maar een abstracte berekeningwijze dus.

Op deze manier worden discussies over de lasten van een onderhoudsplichtige beperkt. Verder gaan onderhoudsplichtigen minder alimentatie betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen. Op deze manier kan er beter aangesloten worden op situaties waarin ouders zorg- en omgangstaken meer gelijk verdeeld hebben.

De stappen voor het berekenen van kinderalimentatie zijn vanaf 1 april 2013 als volgt.

  1. Eerst wordt gekeken naar het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Dit is het bruto gezinsinkomen (inclusief inkomsten uit vermogen), zonder rekening te houden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een woning of de bijtelling van een auto van de zaak, verminderd met verschuldigde premies en belastingen en vermeerderd met heffingskortingen. Hierbij dient het kindgebonden budget waar ten tijde van het huwelijk recht op was bij op te worden geteld.
  2. Vervolgens wordt de behoefte van de kinderen aan de hand van de behoeftetabel berekend. Daarbij wordt de zorgkorting opgeteld. Dit is een percentage van 15-35% aan kosten die gemaakt worden als de onderhoudsplichtige een deel van de zorg voor zijn/haar rekening neemt. Hierop dient het kindgebonden budget dat de verzorgende ouder na echtscheiding ontvangt in mindering te worden gebracht. Dit resulteert in het bedrag dat de ouders dienen bij te dragen in de kosten van de kinderen. Deze kosten dienen vervolgens naar rato van draagkracht over de ouders te worden verdeeld.
  3. Daarna dient de draagkracht van de onderhoudsplichtige(n) te worden berekend op basis van de draagkrachttabel. Als de uitgaven aan een kind de forfaitaire drempel van € 408,-- per kwartaal overschrijden, dient de draagkracht verhoogd te worden met het fiscale voordeel dat samenhangt met het betalen van kinderalimentatie. 
  4. Als behoefte en draagkracht duidelijk zijn, dienen deze aan elkaar te worden gekoppeld. Het laagste bedrag is bepalend voor de onderhoudsplicht. Vervolgens dient gekeken te worden of de zorgkorting volledig kan worden toegepast. Als er te weinig draagkracht is, wordt dit tekort verdeeld over beide ouders en kan dit tot gevolg hebben dat een deel van de zorgkorting buiten beschouwing blijft.
  5. Als de onderhoudsplichtige het niet eens is met de uitkomst van de voorgaande stappen, dient er gekeken te worden of er een beroep op de aanvaardbaarbeidstoets mogelijk is. Er zal gesteld en onderbouwd moeten worden dat het berekende bedrag in strijd is met de wettelijke maatstaven omdat zijn feitelijke draagkracht een dergelijke bijdrage niet toelaat.

Het voordeel van het nieuwe systeem is dat ouders met de draagkrachttabel gemakkelijker kunnen bekijken wat de hoogte van de kinderalimentatie wordt. Ook wordt de uitkomst van een procedure minder onzeker.

Bovendien worden de vast te stellen kinderalimentatiebedragen naar verwachting lager, omdat er rekening gehouden wordt met het kindgebonden budget. Aan de andere kant kunnen hoge woonlasten van de onderhoudsplichtige, zoals dubbele woonlasten, niet langer opgevoerd worden om de draagkracht van de onderhoudsplichtige voor het betalen van kinderalimentatie te verlagen.

Het rapport alimentatienormen 2013-2 waarin het bovenstaande staat uitgewerkt geldt voor nieuwe zaken vanaf 1 april 2013. Als in uw geval echter al eerder kinderalimentatie is vastgesteld, is deze nieuwe wijze van berekenen geen reden om de rechtbank te verzoeken de kinderalimentatie aan te passen. Hiervoor is een belangrijke wijziging van omstandigheden noodzakelijk.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie. 

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

redactie Scheidingsinformatie.nl