print

Algemene voorwaarden Het Juridisch Netwerk Nederland

Algemene Voorwaarden

Het Juridisch Netwerk Nederland B.V. * Lindelaan 18 D * 1405 AK Bussum * KvK nummer 66281504

Bijlage A. Algemene Voorwaarden van Het Juridisch Netwerk Nederland, hierna te noemen: Gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Deelnemer: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Gebruikerssite: een website van gebruiker

Distributieprogramma: technisch programma dat wordt gebruikt door gebruiker om reacties te verzenden aan Deelnemer

Reactie: Onder een reactie wordt verstaan een casusomschrijving (hoe summier ook) die eventueel kan uitmonden in een opdracht bij de Deelnemer. Reacties worden via de website(s) en/of 085-nummer ontvangen door gebruiker en/of rechtstreeks door de Deelnemer. Alle reacties die door gebruiker worden ontvangen, worden na filtering en verrijking doorgestuurd naar de Deelnemer en kunnen door de Deelnemer worden geaccepteerd. Deze reacties vermelden altijd de naam en het telefoonnummer en/of het e-mailadres waarop de cliënt (rechtzoekende) kan worden bereikt. Zo mogelijk worden relevante overige gegevens aan de reactie toegevoegd, welke informatie als indicatief dient te worden beschouwd en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend jegens gebruiker, omdat deze informatie altijd en uitsluitend afkomstig is van derden (lees: de rechtzoekenden).

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een Deelnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Volgend op aanvaarding van een aanbieding door Deelnemer ontvangt deze een bevestiging hiervan.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen.

4. Deelnemer heeft de verplichting vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens welke staan vermeld in de door gebruiker toegezonden reacties.

5. Gebruiker heeft het recht om de cliënten te benaderen om klanttevredenheid te toetsen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de Deelnemer hierover tevoren inlichten.

Algemene Voorwaarden

Het Juridisch Netwerk Nederland * Meentweg 27a * 1261 XR Blaricum * KvK nummer 32146896

Artikel 6 Duur overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een Deelnemer welke wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn als genoemd in artikel 12, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Deelnemer gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

3. Indien overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde termijn, dan wordt de overeenkomst bij het verlopen van de termijn stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Artikel 7 Tarieven

1. Het overeengekomen tarief en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

2. Alle overeengekomen tarieven kunnen door gebruiker eenzijdig worden aangepast. Tariefsverhogingen worden door gebruiker schriftelijk en een maand van tevoren aangekondigd. Op grond hiervan heeft de Deelnemer de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij de verhoging het gevolg is van de jaarlijkse indexering.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze, ook wanneer Deelnemer gebruiker gemachtigd heeft voor automatische incasso geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

2. Indien Deelnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is de Deelnemer van rechtswege in verzuim.

Deelnemer is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd ex artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Deelnemer zijn de vorderingen van gebruiker op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door Deelnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de Deelnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De Deelnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Deelnemer verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 10 Incassokosten

1. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, en indien Deelnemer nog niet aan de

betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt Deelnemer een 1e schriftelijke herinnering ter betaling waarin gebruiker een 1e nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.

2. Indien Deelnemer op de 1e nieuwe uiterste betaaldatum nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt Deelnemer een 2e schriftelijke herinnering, waarin gebruiker een laatste nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.

3. Na verstrijken van de 2e nieuwe betaaldatum en indien Deelnemer nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan zal gebruiker aan Deelnemer een toeslag van 15% van de hoofdsom berekenen ter compensatie van administratie en incassokosten.

4. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Deelnemer.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Deelnemer binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen

7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Algemene Voorwaarden

Het Juridisch Netwerk Nederland * Meentweg 27a * 1261 XR Blaricum * KvK nummer 32146896

Artikel 12 Opzegging en annulering

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze opzegging dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren.

Opzegging geschiedt tegen de eerste dag van de maand.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van gebruiker, is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe schade en/of gevolgschade en/of kosten van de deelnemer, in verband met de door gebruiker en/of de door gebruiker ingeschakelde derden verleende diensten en/of de deelname aan de gebruikerssite door deelnemer, waaronder, maar niet beperkt tot schade en kosten ten gevolge van gebreken in of het niet behoorlijk functioneren van de gebruikerssite en/of het distributieprogramma of andere technische programmatuur, zoals onderbrekingen in de toegang tot c.q. werking van het distributieprogramma, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor de gebruikerssite(s) of het door gebruiker gebruikte distributieprogramma, technische storingen, door gebruiker verstrekte informatie en gegevens, etc. Gebruiker kan de prestaties en/of de juiste werking van de gebruikerssite van gebruiker en/of distributieprogramma garanderen noch waarborgen.

Gebruiker garandeert geen constante stroom van reacties naar de deelnemer.

2. Schade geleden door deelnemer komt slechts in aanmerking voor vergoeding indien deze binnen 30 dagen na het kenbaar worden daarvan door deelnemer schriftelijk wordt gemeld aan gebruiker.

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van gebruiker sowieso beperkt maximaal EUR 2.500,--.

4. Deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn dienstverlening, waaronder uitgebrachte adviezen en offertes, aan de cliënten. Klachten van cliënten over de advisering en/of informatieverstrekking door deelnemer zullen door gebruiker altijd worden doorverwezen naar deelnemer.

Artikel 14 Vrijwaringen

1. Deelnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de

overeenkomst door deelnemer schade lijden en welke aan deelnemer toerekenbaar is.

2. De Deelnemer vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Deelnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

3. Indien Deelnemer aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door gebruiker verstrekte informatie en/of in het kader van de dienstverlening van gebruiker gebruikte zaken, domeinnamen, informatie, softwareprogrammatuur en methoden, rusten bij gebruiker en/of haar licentiegevers. Deelnemer zal deze intellectuele eigendomsrechten respecteren.

2. Alle door gebruiker ter beschikking gestelde informatie , zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten en gegevens met betrekking tot de cliënten, mogen door deelnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, en/of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Algemene Voorwaarden

Het Juridisch Netwerk Nederland * Meentweg 27a * 1261 XR Blaricum * KvK nummer 32146896

Artikel 18 Geschillen

1. De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.